Velkommen til audiophile.dk´s webshop!

Indkøbskurv:

0 item(s) - 0,00 kr
You have no items in your shopping cart.

0

AUDIOPHILE.DK IVS’ GENERELLE SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Aftalegrundlag

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle salg foretaget af Au-diophile.dk IVS, CVR nr. 35 63 93 06 (i det følgende kaldet Audiophile).

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene gyldigt fraviges, i det omfang der foreligger en skriftlig og underskrevet aftale mellem Audiophile og kunden.

2. Tilbud, ordre og accept

2.1 Alle tilbud fra Audiophile, herunder præsentationen på Audiophiles hjemmeside (www.audiophile.dk), udgør alene en opfordring til kunden om at fremsætte tilbud ved afgivelse af en ordre til Audiophile.

2.2 Ordre kan afgives via Audiophiles hjemmeside, via email til Audiophile eller telefon.

2.3 Kundens ordre er ikke bindende for Audiophile, førend kunden har modtaget skriftlig or-drebekræftelse eller den bestilte vare.

2.4 Ændring eller annullering af en ordre kan alene ske med Audiophiles forudgående, skrift-lige samtykke, jf. dog pkt. 14 (Fortrydelsesret).

3. Prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale, m.v.

3.1 Audiophile forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine priser og specifikationerne på sine produkter.

3.2 Specifikationer på produkter, der angives i produktbeskrivelser eller markedsføringsma-teriale, er alene omtrentlige og der kan således forekomme afvigelser.

3.3 Audiophile tager forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsfø-ringsmateriale m.v. og er ikke bundet såfremt der er fejl i materialet.

4. Levering og risikoovergang

4.1 Audiophile tilstræber at afsende ordre på lagervarer indgået på hverdage inden kl. 20 samme dag. Ordre på lagervarer herefter sendes næstfølgende hverdag. Bestillingsvarer afsendes snarest muligt og senest inden for 30 dage efter ordre er indgået. Ved forsinkelser fra producent eller leverandør kan leveringstiden forlænges (kan der skrives noget præcist herom "op til 5 dage). Hvis leveringstiden på bestillingsvarer overskrider 30 dage, vil du snarest efter den indgåede orde modtage besked om forventet leveringstid. 

4.2 Leveringsformen sker efter Audiophiles eget valg.

4.3 Risikoen for varens hændelige undergang overgår til kunden efter gældende lovgivning.

5. Transportomkostninger og forsikring

5.1 Priser angivet på Audiophiles hjemmeside indeholder ikke omkostningerne til fragt, som derimod fremgår særskilt i forbindelse med bestilling.

5.2 Forsendelser bliver behandlet af GLS, Post Danmark eller andet fragtfirma i form af enten breve eller pakker.

  • Fragten er fast kr. 75,- for alle køb under kr. 10.000,- i DK.
  • Fragten er fast kr. 250,- for alle køb under kr. 10.000,- til NO
  • Fragten er fast kr. 250,- for alle køb under kr. 10.000,-til SE
  • Fragten er fast kr. 250,- for alle køb under kr. 10.000,- til Grønland

6. Forsinkelse og force majeure

6.1 Audiophile tilstræber at foretage levering på det aftalte leveringstidspunkt.

6.2 Audiophile kan ensidigt udskyde leveringstiden ved at underrette kunden herom, herun-der meddele, hvornår levering forventes at blive gennemført. Kunden kan dog hæve kø-bet, hvis Audiophile ikke efter påkrav leverer salgsgenstanden inden udløbet af en rime-lig frist.

6.3 Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsin-kelse. Vælger kunden at ophæve aftalen i henhold til gældende lovgivning, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag for den forsinkede levering. Kun-den kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, og kunden er derfor afskå-ret fra at fremsætte krav om erstatning af nogen art.

6.4 Audiophile er ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for så-danne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, em-bargo, mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde. I sådanne tilfælde er Audiophile berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt, uden at dette giver Kunden ophævelsesbeføjelse.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Alle priser oplyst af Audiophile er i DKK, inklusive moms skatter.

7.2 Betaling sker ved afsendelse af varerne fra Audiophile eller i henhold til faktura frem-sendt særskilt efter Audiophiles valg. Såfremt der fremsendes særskilt faktura skal be-taling ske senest 10 dage fra fakturadato.

7.3 Såfremt betaling udebliver er Audiophile berettiget til at kræve morarente i henhold til gældende lovgivning. For rykkerskrivelser opkræves DKK 100,00 pr. gang, ligesom gæl-den tillægges DKK 100,00 såfremt fordringen overdrages til inkasso.

7.4 Betaling kan af kunden ske via angivet betalingskort eller foretages med frigørende virkning til Audiophiles konto i [ANGIV] Bank: reg. Nr. [REG], kontonr. [KONTO]. End-videre med oplysning om kundens navn og fakturanummer.

7.5 Audiophile har krav på effektiv betaling, hvorfor kunden er uberettiget til at foretage nogen form for modregning overfor Audiophile.

7.6 Vi trækker først pengene, når ordren bliver afsendt..

8. Udlån og demo

8.1 Bemærk: Demo i egen stue eller udlån er betinget af et depositum på 50% af købsprisen, med mindre andet er aftalt. Udlånes et produkt, har låner pligt til at behandle varen forsvarligt. Låner har ansvaret for at levere produktet tilbage i 100% samme stand som ved modtagelse. Bliver varen beskadiget eller går den i stykker, vil der kunne kræves erstatning.

9. Reklamationer

9.1 Audiophile yder 24 måneders reklamationsret på produkterne fra levering.

9.2 Audiophile hæfter for mangler efter gældende lovgivning, herunder købelovens mangels-regler. Kunden er forpligtet til at reklamere overfor Audiophile snarest muligt og inden for rimelig tid efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret.

9.3 Foretages reklamation ikke i henhold til pkt. 10.2, kan kunden ikke gøre krav gældende overfor Audiophile i anledning af manglen.

9.4 Reklamationsretten omfatter ikke alm. slid og ælde, eller såfremt produkterne er an-vendt anderledes end forudsat af Audiophile.

10. Kundens mangelsbeføjelser

10.1 Kunden er – betinget af rettidig reklamation i reklamationsperioden – berettiget til at udøve sædvanlige mangelsbeføjelser efter gældende lovgivning.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Med undtagelse af reklamationsretten i pkt. 10 og beføjelserne i pkt. 11 kan Audiophile ikke mødes med krav i anledning af produkternes manglende funktionalitet uanset grund, dog med undtagelse af de forhold, som følger af præceptiv lovgivning.

11.2 Audiophile er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

11.3 Audiophiles ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen i henhold til aftalen.

12. Produktansvar

12.1 Audiophile hæfter for produktansvar i henhold til gældende regler. Audiophile er dog i intet tilfælde ansvarligt for indirekte tab, følgeskader, driftstab eller avancetab.

12.2 Audiophile har tegnet en produktansvarsforsikring. Forsikringen gælder worldwide, und-tagen i USA og Canada.

13. Fortrydelsesret og returnering

13.1 Kunden kan fortryde købet i 14 dage. De 14 dage løber fra kundens modtagelse af va-ren. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, forlænges fristen til førstkommen-de hverdag.

13.2 Kunden må efter modtagelsen afprøve og anvende varen i 14 dage for at fastslå, varens art, egenskaber og den måde de fungerer på.

13.3 Kunden skal give Audiophile meddelelse om fortrydelse og returnere varen, hvis kunden ønsker at fortryde.

13.4 Returnering skal med reference til ordrenummer ske til

Audiophile.dk
Langholts Ager 6
8300 Odder

13.5 Kunden bærer omkostninger ved returnering, og skal sørge for, at pakken er forsvarligt indpakke. Når pakken er modtaget hos Protac tilbagebetales købesummen.

13.6 Kunden kan miste retten til fortrydelse og tilbagebetaling, såfremt varen er blevet be-skadiget i kundens varetægt, varen er håndteret på anden måde end for at kunne fastslå varen art, egenskaber og den måde de fungerer på ifg. den medfølgende Brugsvejled-ning.

14. Misligholdelse

14.1 Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem kunden og Audiophile, kan den krænkede part gøre almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

15. Persondata
15.1 Med henblik på at indgå og opfylde købsaftalen er det nødvendigt, at kunden afgiver personoplysninger til Audiophile. Kunden kan til enhver tid læse om Audiophiles behand-ling af personoplysninger i Audiophile privatlivspolitik.

16. Oplysning om klagemuligheder

16.1 Hvis kunden vil klage over en vare købt hos Audiophile, kan kunden indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Kunden kan tillige klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

17. Lovvalg

17.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til parternes retsforhold som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.